Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Zálší - výpis z obecní kroniky

 

hasicska-zbrojnice-v-zalsi-1908.jpg

Obecní domek s váhou a garáží pro stříkačku - přibližně 1908 (Dnešní hasičská zbrojnice) 

Dříve byl než zřízen hasičský sbor v Zálší, přihlásilo se několik občanů za činné členy k tomuto obětavému spolku, jehož heslo: ,,Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě,, nejlépe vystihuje jeho vznešený účel, ve Vračovicích, kde již byl založen od roku 1895. Byli to Jos. Kubík (č.p.31), Jos, Jůza (č.p.26), Jos. Sršeň (č.p.13), Adolf Kůrka (č.p.5), Alois Klofanda (č.p.18), Fr. Šejnoha (č.p.11), Václav Vyčítal (č.p.15), Jan Huryta st. (č.p.32), Jan Faltys (č.p. 42), Frant. Sedláček (č.p.8), Karel Jůza (č.p.19) a Fr. Macek (č.p.35). Kromě toho byli mnozí přispívající. Ještě před nimi však byli někteří občané členy spolku ve Svatém Jiří a to již od jeho založení v roce 1875.

Sbor vračovický každoročně přádal ples ve prospěch sborové pokladny, jednou ve Vračovicích, druhého roku na Orlově. Poněvadž ze Zálše patřilo ke sboru celkem asi 20 členů, navrhl V. Andrle, jednatel sboru, při valné hromadě r.1907, aby byl hasičský ples toho roku pořádán v Zálší. To však některým vračovickým členům nebylo vhod, z čehož u zálešských členů vzniklo roztrpčení, zvláště když byli nazváni vetřelci. Když si opět jednou kovářský mistr Josef Jůza (č.p.26) stýskal před Fr. Sedláčkem (č.p.8) na jednání vračovických, poradil mu ,,Když vás je tolik, zařiďte i sbor doma,, . Mistr dal sousedovi za pravdu, napsal žádost o zřízení sboru opatřenou mnoha podpisy zálešských občanů a předložil ji obecnímu výboru, který na schůzi 21.1. 1908 se jednomyslně usnesl žádost uvést ve skutek.

 

p1237827.jpg

                          p1237832.jpg                                              Hasičské mládí v Zálší - rok 1952

Při svém utvoření (během prvního roku) měl sbor celkem 38 členů, z nich 19 činných a 19 přispívajících. Na první schůzi všech členů (15.2. 1908) byli vypracovány stanovy spolkové a vykonány volby prvních funkcionářů. Starostou zvolen Jan Kroulík (č.p.14), velitelem Ot. Kroulík, náměstkem velitele Fr. Sotona, dále čtyři členové výboru a tři revizoři účtů. 

p1237835.jpg

p1237836.jpg

                                                          Čištění nádrže - rok 1983
 

Stanovy zaslány k místodržitelství v Praze, jež přípisem ze dne 7.4. 1908 č. 76400 stanovy schválilo a svolilo k utvoření spolku pod jménem ,,Sbor dobrovolných hasičů v Zálší,, .

Ihned bylo započato s pravidelným cvičením pořadových i pochodových cviků, obeznámením se složením stříkačy a přípravou k její činnosti a vůbec se vším, čeho bylo potřeb za účelem odborného vzdělání členů, aby se mohli v případě požáru činně zúčastnit.

Vybavení:

Stříkačka vozní (dodala firma V. Stratílek z Vysokého Mýta za 2.176 K) - stříkačka byla prozatím uschována v kůlně Fr. Sotony (č.p.5) a když byl postaven obecní domek, byl v něm kromě váhy zřízena též hasičská zbrojnice a stříkačka v ní umístěna.

Výstroj a výzbroj: r.1908 - 2.200 K, r.1922 - 1.000 Kč.  

Částky hrazeny z obecního příspěvku, z členských příspěvků, z darů, výnosů z plesu.

 

p1237840.jpg

                                            Okrsková soutěž ve Vračovicích - rok 1988

V r. 1910 obdržel sbor z věcného hasičského fondu podporu 260 K, v r, 1912 240 K, celkem 500 K, což bylo užito k doplnění výzbroje a výstroje. Pro vzdělání členů odebírá sbor

Hasičské rozhledy a zakoupil 8 sešitů Hasičské knihovny.

Účast při záchranných pracích a ostatní činnost:

 3 místní požáry:  r. 1911 v č.p. 21                                                                                                     r. 1921 při požáru Bačovy chaloupky a Láskovy stodoly  5 požárů přespolních: r. 1914 ve Vračovicích                                                                                         r. 1911 na Orlově                                                                                                   r. 1909 v Kosoříně                                                                                                 r. 1921 v Tisové                                                                                                     r. 1922 ve Vračovicích

 

p1237841.jpg

                                                             Přístavba garáže - rok 1975

Sbor se účastních okrskových cvičení v okolních obcích (1909 Nořín, 1912 Vračovice, 1913 župní sjezd ve Vysokém Mýtě, 1920 Tisová, 1921 Dobříkov, 1922 Choceň, 1923 čtyři členové ma sjezdu čsl. hasičstva v Praze).

Účast při pohřbech místních členů, při kulturních akcích. V době velkého sucha v r. 1921 konali členové sboru noční hlídky (vždy 1 hasič a 1 občan), aby včas mohl být proveden zásah, kdyby vznikl požár.

V r. 1923 měl sbor 23 členů činných a 18 přispívajících.